drip

I
[drip] n կաթոց, կաթկթում. կաթիլների ձայնը. a drip from the ceiling/the tap կաթոց առաստաղից/ծորակից. He’s a drip խսկց. Ձանձրալի անձնավորություն է
II
[drip] v կաթել, կաթկթել, կաթեցնել. drip blood արյուն կաթել. drip with sweat քրտինք կաթել. Rain is driping from the trees Ծառերից անձրև է կաթկթում

English-Armenian Dictionary. Բարաթյան Ն.Ռ. Անգլերեն-հայերեն Բառարան/— Yerevan. . 2011.

Synonyms:

Look at other dictionaries:

 • Drip — may refer to: Dripping liquid Intravenous drip, in health and medicine Murphy drip, in proctoclysis Drip gas, natural gas condensate Drip irrigation, in agriculture and gardening Drip painting, an art style of dripping paint across a canvas Drip… …   Wikipedia

 • drip — drip; drip·page; drip·per; drip·ple; drip·py; qua·drip·a·rous; eaves·drip; …   English syllables

 • drip — /drɪp/, drip campaign / drɪp kæmˌpeɪn/, drip method / drɪp ˌmeθəd/ noun the placing of advertisements for a product at fairly long intervals, making a long drawn out advertising campaign …   Marketing dictionary in english

 • Drip — Drip, n. 1. A falling or letting fall in drops; a dripping; that which drips, or falls in drops. [1913 Webster] The light drip of the suspended oar. Byron. [1913 Webster] 2. (Arch.) That part of a cornice, sill course, or other horizontal member …   The Collaborative International Dictionary of English

 • drip — [drɪp] verb I 1) [I/T] if a liquid drips, or if you drip it somewhere, it falls in very small drops Red paint had dripped on the floor.[/ex] 2) [I] to produce small drops of liquid The tap was dripping.[/ex] II noun [C] drip [drɪp] 1) a small… …   Dictionary for writing and speaking English

 • drip — /drip/, v., dripped or dript, dripping, n. v.i. 1. to let drops fall; shed drops: This faucet drips. 2. to fall in drops, as a liquid. v.t. 3. to let fall in drops. n. 4. an act of dripping. 5. liquid that drips. 6. the sound made by falling… …   Universalium

 • drip — [drip] vi. dripped or dript, dripping [ME dryppen < OE dryppan, intens. form (< Gmc * drupjan), akin to dreopan (Ger triefen), to drop, drip < IE * dhreub < base * dhreu , to break away > DREARY] 1. to fall in or as in drops 2. to… …   English World dictionary

 • drip|py — «DRIH pee», adjective, drip|pi|er, drip|pi|est. 1. characterized by dripping; wet; rainy. 2. Slang …   Useful english dictionary

 • Drip — Drip, v. t. To let fall in drops. [1913 Webster] Which from the thatch drips fast a shower of rain. Swift. [1913 Webster] …   The Collaborative International Dictionary of English

 • Drip — Drip, v. i. [imp. & p. p. {Dripped}or {Dript}; p. pr. & vb. n. {Dripping}.] [Akin to LG. drippen, Dan. dryppe, from a noun. See {Drop}.] 1. To fall in drops; as, water drips from the eaves. [1913 Webster] 2. To let fall drops of moisture or… …   The Collaborative International Dictionary of English

 • DRIP — index exude Burton s Legal Thesaurus. William C. Burton. 2006 DRIP …   Law dictionary

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.